Polityka prywatności witryny Language Expert

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.languageexpert.pl
Administratorem strony jest Language Expert Szkolenia Językowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bładnicka 67, 43-450 Ustroń, Nip 5482717028.
Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail kursy@languageexpert.pl

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – Language Expert Szkolenia Językowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bładnicka 67, 43-450 Ustroń, NIP 5482717028 (nazywany dalej LanguageExpert).
2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.languageexpert.pl
3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2 Dane osobowe
1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu organizacji usług świadczonych przez firmę Language Expert, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi dokumentów dokumentujących zakup (m.in. umowa, rachunek, faktura VAT).
4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
– prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli
Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
– home.pl SA ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335 w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz przetwarzania ich na potrzeby organizacji usług świadczonych przez LanguageExpert,
– Headway sp. z o.o. ul.Prosta 36, 53-508 Wrocław, NIP 894-26-11-446, REGON: 932182436, KTS: 13071 w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz przetwarzania ich na potrzeby organizacji usług świadczonych przez LanguageExpert

§ 3 Pliki cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.